Avís legal

Política de Privadesa de TECNOLOGIES ROIG SCP. a la seva pàgina web www.ceramicaroig.com

-----------------------------------------------------------------
DADES IDENTIFICATIVES

TECNOLOGIES ROIG SCP és l'empresa titular de la pàgina Web www.ceramicaroig.com.

TECNOLOGIES ROIG SCP és una societat civil amb domicili social en Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-29- 08038-Barcelona , amb registre mercantil de Barcelona, Tom ; Foli ; Fulla i amb CIF J65601569

-----------------------------------------------------------------
INFORMACIÓ PERSONAL

T'informem que les teves dades personals recollits en el Lloc web mitjançant l'emplenament de formularis i/o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de *TECNOLOGIES ROIG *SCP una vegada hagis activat el teu compte. L'activació del compte serà efectiva una vegada que l'usuari hagi acceptat el correu electrònic que TECNOLOGIES ROIG *SCP enviï després d'emplenar el formulari de registre.

*TECNOLOGIES ROIG *SCP no guardarà ni utilitzarà les dades personals emplenades en el formulari de registre si l'usuari no activa el seu compte en el Lloc web.

-----------------------------------------------------------------
ÚS DE LA INFORMACIÓ PERSONAL

Totes les dades personals recollits en el Lloc web després d'activar el compte d'usuari seran utilitzats amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, i facilitar la tramitació de les comandes, per *TECNOLOGIES ROIG *SCP . a través del seu Lloc web.

-----------------------------------------------------------------
MENORS DE 18 ANYS

*TECNOLOGIES ROIG *SCP no permet el registre a persones menors de 18 anys. En el cas que un menor es registri esborrarem aquesta informació al més aviat possible.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals recollits en el Lloc web mitjançant l'emplenament de formularis i/o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de *TECNOLOGIES ROIG *SCP amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes, i l'enviament de promocions ofertes per *TECNOLOGIES ROIG *SCP a través del seu Lloc web. En aquest sentit, l'usuari i/o soci consent de forma expressa, el tractament de les seves dades personals remeses a *TECNOLOGIES ROIG *SCP per a les finalitats indicades anteriorment.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar les dades que es requereixen en els formularis que apareguin en el Lloc web, a l'efecte de poder oferir-li degudament el servei sol·licitat. En el cas de no subministrar totes les dades requerides com a necessaris, *TECNOLOGIES ROIG *SCP podrà no procedir al registre de l'usuari i/o soci o bé, denegar el servei concret.

Les dades personals recaptades de l'usuari i/o soci, ja sigui mitjançant els formularis del Lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics pel propi usuari i/o soci, seran veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós de les dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Les dades personals recaptades de l'usuari i/o soci no seran cedits a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers, sent utilitzats únicament per a les finalitats establertes per a la recollida o recepció dels mateixos.

L'usuari i/o soci pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a *TECNOLOGIES ROIG *SCP Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-29- 08038-Barcelona (*Poble Espanyol, *bústia 64) o mitjançant correu electrònic a roig@ceramicaroig.com

En tot cas, *TECNOLOGIES ROIG *SCP conservarà de forma confidencial i complint l'obligació de secret de totes les dades personals recaptats i continguts en els seus fitxers segons el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de caràcter personal.

-----------------------------------------------------------------
Condicions Generals d'Accés i Ús de prestació de serveis de la societat *TECNOLOGIES ROIG *SCP a la seva pàgina web www.ceramicaroig.com.

-----------------------------------------------------------------
Article 1 - Dades Identificatives

*TECNOLOGIES ROIG *SCP és l'empresa titular de la pàgina Web www.ceramicaroig.com

*TECNOLOGIES ROIG *SCP és una societat civil amb domicili social en Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-29- 08038-Barcelona , amb registre mercantil de Barcelona, Tom ; Foli ; Fulla i amb CIF J65601569

-----------------------------------------------------------------
Article 2 - Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents condicions generals regulen l'accés i ús del lloc web www.ceramicaroig.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen, a títol enunciatiu, imatges, programari o textos; marques o logotips, estructura i disseny, accés i ús, etc...

Qualsevol persona que accedeixi i/o utilitzi el portal ceramicaroig.com tindrà la condició de soci, qui accepta, des d'aquest accés i/o ús, les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, les quals seran d'aplicació independent de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. En conseqüència, el soci ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

-----------------------------------------------------------------
Article 3 - Accés i Ús de la pàgina

Les pàgines web de ceramicaroig.com proporciona l'accés a continguts en Internet pertanyents a *TECNOLOGIES ROIG *SCP o als seus proveïdors, continguts als quals el soci pot tenir accés de forma lliure. El soci assumeix la responsabilitat de l'ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que *TECNOLOGIES ROIG ofereix a través de la seva pàgina web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics de *TECNOLOGIES ROIG , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

A més d'aquest accés lliure, per als serveis prestats per *TECNOLOGIES ROIG *SCP a través de la seva pàgina web www.ceramicaroig.com. serà necessari que el soci es registri, proporcionant usa sèrie de dades personals necessàries per poder tenir accés als esmentats serveis. En aquests casos, seran aplicable les disposicions recollides en l'article 10 "Política de Privadesa".

Els continguts de la pàgina web www.ceramicaroig.com. de *TECNOLOGIES ROIG *SCP estan dirigits als socis inscrits. L'ús comercial no autoritzat dels mateixos està prohibit.

*TECNOLOGIES ROIG *SCP per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels continguts de la mateixa, titularitat de *TECNOLOGIES ROIG *SCP o bé dels seus proveïdors.

El soci es compromet a *respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de *TECNOLOGIES ROIG *SCP . Podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida les transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d'explotació, així com la seva modificació, alteració o *descompilación. El soci haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web de *TECNOLOGIES ROIG *SCP www.ceramicaroig.com.

En cap cas s'entendrà que l'accés i ús de la pàgina per part del soci implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de *TECNOLOGIES ROIG *SCP .

-----------------------------------------------------------------
Article 4 - Modificacions a la pàgina web

*TECNOLOGIES ROIG *SCP es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats a la seva pàgina web.

-----------------------------------------------------------------
Article 5 - Enllaços

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o *hipervínculos feia altres llocs d'Internet, *TECNOLOGIES ROIG *SCP no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas *TECNOLOGIES ROIG *SCP assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests *hipervínculos o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

-----------------------------------------------------------------
Article 6 - Generalitats

TECNOLOGIES ROIG SCP perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

TECNOLOGIES ROIG SCP es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús i les Condicions Generals de Contractació, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús fos(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o *inaplicación no afectarà a la resta de disposicions de les mateixes ni a les Condicions Generals de Contractació.

El no exercici o execució per part de TECNOLOGIES ROIG SCP de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

-----------------------------------------------------------------
Article 7 - Modificació de les presents condicions i durada

TECNOLOGIES ROIG SCP podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

Aquestes Condicions Generals estaran vigents mentre duri la seva exposició i no siguin modificades total o parcialment, moment a partir del com tindran vigència les condicions generals modificades.

-----------------------------------------------------------------
Article 8 - Política de Privadesa

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals recollits en el Lloc web mitjançant l'emplenament de formularis i/o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de TECNOLOGIES ROIG SCP amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes, i l'enviament de publicitat de les promocions ofertes per TECNOLOGIES ROIG SCP a través del seu Lloc web. En aquest sentit, l'usuari i/o soci consent de forma expressa, el tractament de les seves dades personals remeses a TECNOLOGIES ROIG SCP per a les finalitats indicades anteriorment.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar les dades que es requereixen en els formularis que apareguin en el Lloc web, a l'efecte de poder oferir-li degudament el servei sol·licitat. En el cas de no subministrar totes les dades requerides com a necessaris, TECNOLOGIES ROIG SCP podrà no procedir al registre de l'usuari i/o soci o bé, denegar el servei concret.

Les dades personals recaptades de l'usuari i/o soci, ja sigui mitjançant els formularis del Lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics pel propi usuari i/o soci, seran veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós de les dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Les dades personals recaptades de l'usuari i/o soci no seran cedits a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers, sent utilitzats únicament per a les finalitats establertes per a la recollida o recepció dels mateixos.

L'usuari i/o soci pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a TECNOLOGIES ROIG SCP Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-29- 08038-Barcelona (Poble Espanyol, bústia 64) o mitjançant correu electrònic a roig@ceramicaroig.com
En tot cas, TECNOLOGIES ROIG SCP conservarà de forma confidencial i complint l'obligació de secret de totes les dades personals recaptats i continguts en els seus fitxers segons el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de caràcter personal.

Cerámicas Roig   |    Ajuda   |    Avís legal   |    Condicions de compra   |    Copyright 2014